အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား


Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
01
02
03

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

19:00 - 20:00 น.
View More ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

New Product Training

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

19:00 - 20:00 น.
View More New Product Training

04

Training

13:00 - 14:30 น.
View More Training

05
06
07

AVB

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13:00 - 15:00 น.
View More AVB

Diamond Town Hall

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

19:00 - 20:00 น.
View More Diamond Town Hall

08

Re-Start

19:00 - 21:00 น.
View More Re-Start

09
10
11

Training

13:00 - 14:30 น.
View More Training

12
13
14
15

Re-Start

19:00 - 21:00 น.
View More Re-Start

16

President Talk

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

13:00 - 15:00 น.
View More President Talk

17
18

Training

13:00 - 14:30 น.
View More Training

Success Night Party

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

18:00 - 21:00 น.
View More Success Night Party

19

The Success #24

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 21:00 น.
View More The Success #24

20
21
22

Re-Start

19:00 - 21:00 น.
View More Re-Start

23
24
25

Training

13:00 - 14:30 น.
View More Training

26
27
28
29

Re-Start

19:00 - 21:00 น.
View More Re-Start

30
31
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.