การต่ออายุสมาชิก

Renewal


นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ 150 บาท/ปี สมาชิกสามารถขอต่ออายุสมาชิกได้ ก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยการต่ออายุสมาชิกจะต่อเป็นปีต่อปีเท่านั้น

บริษัทฯ มีระยะเวลาผ่อนผันหลังวันหมดอายุสมาชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนค่าคอมมิชชั่นให้ตามปกติ หากสมาชิกท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับค่าคอมมิชชั่นตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่หากเลยระยะเวลาผ่อนผันแล้วบริษัทฯจะล้างค่าคอมมิชชั่นของรหัสสมาชิกนั้นออกจากระบบ

สมาชิกที่ไม่ทำการต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถซื้อสินค้าได้ แต่จะไม่ได้รับการจ่ายโบนัสใดๆ ตามแผนการตลาดของบริษัท และไม่มีการยกยอด PV ที่เหลือ สำหรับสมาชิกที่หมดอายุสมาชิกไปแล้ว

สมาชิกที่ต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี จากวันหมดอายุเดิม แต่หากต่ออายุหลังระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ

ในช่วงเวลาที่หมดอายุสมาชิกภาพโดยยังมิได้มีการต่ออายุสมาชิก นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร ตามแบบเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตผุลให้บุคคลดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัครหรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการทำการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์เสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกกรณี หากนักธุรกิจซัคเซสมอร์กระทำการ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อตกลง เงื่อนไข กฎจรรยาบรรณ หรือดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการหนังสือแจ้งเตือนจากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ดำเนินการหรือให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง

การยกเลิกรหัสสมาชิกบริษัทฯจะทำการยกเลิกรหัสสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์แล้ว ไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนนานกว่า 60 วัน หลังจากวันที่สมัครสมาชิก
  • กรณีนักธุรกิจซัคเซสมอร์ไม่ซื้อสินค้าติดต่อกันนานเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าล่าสุด
  • กรณีนักธุรกิจซัคเซสมอร์ดำเนินธุรกิจผิดกฎระเบียบ ข้อตกลง เงื่อนไข และกฎจรรยาบรรณ จนทำให้บริษัทฯ และนักธุรกิจท่านอื่นได้รับความเสียหาย
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.